Všeobecné dodacie a obchodné podmienky RHEINZINK AUSTRIA GMBH

VŠEOBECNÉ DODACIE A OBCHODNÉ PODMIENKY RHEINZINK AUSTRIA GMBH

1. Udelenie zakázky, zvláštne podmienky

1.1 Dodávky a služby sú realizované výhradne podľa následujúcich podmienok a podľa prípadných zvláštnych
podmienok, ktoré boli objednávateľovi ohlásené.

1.2 Všeobecné obchodné podmienky objednávateľa sú platné len v prípade výslovného písomného potvrdenia
z našej strany. Opomenutie, námietky ani realizácia dodávky alebo služby neznamenajú uznanie
cudzích obchodných podmienok.

2. Ceny

2.1 Naše ceny sú uvedené za produkty bez balenia.

2.2 Ceny sú závislé na nákladových faktoroch (ceny materiálov a surovín, náklady na výrobu a dopravu) a
ďalej na údajoch, ktoré boli k dispozícii pri uzavretí zmluvy. Pokiaľ medzi uzavretím zmluvy a dohodnutým
termínom dodania uplynú minimálne 4 mesiace alebo behom tejto doby dôjde k celkovému navýšeniu
nákladov, sme oprávnení vykonať príslušné navýšenie ceny za účelom vyrovnania uvedeného navýšenia
nákladov.

3. Dodávky

3.1 Čiastočné dodávky sú prípustné.

3.2 Dodacia lehota začína plynúť akonáhle objednávateľ splní všetky úkony súčinnosti, ktoré mu prislúchajú.
Kalendárna dodacia lehota sa posúva o rovnakú dobu, akú predstavuje omeškanie objednávateľa so
splnením predpokladov pre realizáciu dodávky.

3.3 Ako dodržanie dodacej lehoty postačuje pripravenosť k odoslaniu.

3.4 Pokiaľ na našej strane alebo na strane našich subdodávateľov nastanú po uzavrení zmluvy okolnosti,
ktoré nemožno ovplyvniť, alebo ktoré sme nemohli predpokladať, napr. nedostatok surovín a energií,
poškodené odliatky, výpadky modelov, kokíl, vyššia moc alebo okolnosti, za ktoré nezodpovedáme,
a ktoré nám podstatne sťažia alebo znemožnia dodanie, predlžuje sa dodacia lehota, resp. posúva sa
termín dodania o dobu trvania takej prekážky.

3.5 Objednávateľ nám môže v prípade omeškania, ako i v prípadoch podľa bodu 3.4, tu však najneskôr po
uplynutí 2 mesiacov, stanoviť primeranú dodatočnú lehotu. Pokiaľ nebude dodávka uskutočnená behom
dodatočne stanovenej lehoty, alebo pokiaľ z dôvodov uvedených v bode 3.4 prehlásime nemožnosť
dodania, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. Nárok na náhradu škody je vylúčený, len že by
sme omeškanie zavinili úmyselne alebo z hrubej nedbalosti.

3.6 Pokiaľ bola pre prípad omeškania dohodnutá zmluvná pokuta, prísluší objednávateľovi vedľa toho len
zákonné právo na odstúpenie. V ostatnom platí úprava podľa bodu 3.5 veta 3.

3.7 Za oneskorenie niektorej čiastkovej dodávky objednávateľ nemôže uplatniť žiadne práva týkajúce sa
zostávajúceho čiastkového množstva, len ak by o čiastkové plnenie nemal záujem.

4. Prevzatie

4.1 V prípade dohodnutého alebo zákonom predpísaného prevzatia sa prevzatie uskutoční na náklady objednávateľa
v našom závode alebo v našich predajných pobočkách.

4.2 Pokiaľ nebudú pri prevzatí uplatnené reklamácie, nie je už možné reklamovať tie vady, ktoré boli pri
prevzatí patrné.

4.3 Pokiaľ bol dohodnutý termín prevzatia, a pokiaľ objednávateľ tento termín z dôvodov, za ktoré je zodpovedný,
nedodrží, považuje sa prevzatie za uskutočnené a bez reklamácií. Pokiaľ objednávateľovi
v prevzatí bránia okolnosti uvedené v bode 3.4, bude mu príslušným spôsobom predĺžená lehota na
prevzatie.

5. Zasielanie, prevod rizika

5.1 Dodávky sa vykonávajú z RHEINZINK AUSTRIA GMBH alebo zo závodu D-Datteln.

5.2 Riziko prechádza na objednávateľa spoločne s oznámením o pripravenosti k odoslaniu, najneskôr však
vtedy, keď tovar opustí dodací závod alebo predajné pobočky. To platí tiež v prípade, kedy prepravu
realizujeme my.

5.3 Poistenie prepravy bude uzatvorené len na základe zvláštnej dohody a na účet objednávateľa.

6. Balenie 

Zaisťujeme zber paliet zadarmo v dodacom servise nákladných automobilov. Likvidáciu materiálu zaisťuje
objednávateľ sám.

7. Poskytnutie materiálu

V prípade poškodeného, chybného alebo neskoro poskytnutého materiálu nesie objednávateľ náklady
a škody, ktoré nám tým boli spôsobené.

8. Hmotnosti a množstvo dodávky

8.1 Objednávateľ nie je oprávnený k reklamáciám, pokiaľ dodržujeme obvyklé tolerancie a u množstva
alebo hmotnosti sa nevyskytnú odchýlky. O týchto je objednávateľ informovaný.

8.2 Pre fakturáciu danej dodávky je rozhodujúca hmotnosť a množstvo dodaného tovaru, uvedené v našich
dodacích listoch a faktúrach.

9. Samostatné zásobovanie

Sme oprávnení posunúť alebo zrušiť naše príslušné dodacie povinnosti, pokiaľ bez nášho zavinenia zlyhá
správne alebo včasné samostatné zásobovanie zo strany nášho subdodávateľa.

10. Záruka

10.1 Objednávateľ musí tovar ihneď preskúmať a prípadné vady písomne reklamovať. Skryté vady je nutné
písomne reklamovať neodkladne po ich objavení. V prípade, keď bude dodaný iný než predaný tovar
alebo iné než predané množstvo, platí zodpovedajúce ustanovenie.

10.2 Až do vyjasnenia reklamácie sa reklamovaný tovar nesmie ďalej spracovávať. Musí nám byť poskytnutá
možnosť kontroly reklamovaného tovaru na mieste samom; ďalej je nutné nám reklamovaný tovar na
naše prianie zaslať.

10.3 Vzorky tovaru prenechané objednávateľom predstavujú referenčné vzorky. Ich prenechanie nás i naďalej
oprávňuje k dodávke podľa obvyklých tolerancií.

10.4 V prípade poškodenia tieto vady podľa nášho uváženia odstraníme, poskytneme náhradu alebo vystavíme
dobropis na účtovanú hodnotu reklamovaného tovaru. Pokiaľ sa dodatočná oprava definitívne
nepodarí, alebo pokiaľ sa dostaneme do omeškania s dodávkou náhrady, môže nám objednávateľ
stanoviť primeranú dodatočnú lehotu a po jej uplynutí podľa vlastnej voľby požadovať výhradne zrušenie
zmluvy alebo zľavu.

10.5 Ďalej ručíme za následné škody z chýb na základe absencie prisľúbenej vlastnosti, pokiaľ bol prísľub
vlastnosti poskytnutý za účelom ochrany objednávateľa proti takým škodám.

10.6 Záručná doba je podľa zákonných podmienok 2 roky od dodávky, za predpokladu dodržania záručných
podmienok.

11. Rady, doporučenia

Návrhy týkajúce sa spracovania a materiálov, ako i iné pokyny a doporučenia poskytujeme podľa najlepšieho
vedomia, avšak s výhradou ručenia. Ručenie za úmyselné alebo hrubé nedbalé konanie tým
zostáva nedotknuté.                                                                                                                                           
12. Platobné podmienky 

12.1 Pokiaľ nebude dohodnuté inak, sú naše faktúry splatné ihneď po obdržaní.

12.2 Vzájomné nároky vrátane záručných nárokov objednávateľa ho neoprávňujú k započítaniu alebo zadržaniu,
len pokiaľ by existovali uznané alebo právoplatne určené vzájomné nároky.

12.3 Pokiaľ sa objednávateľ dostane do omeškania s platbou, sme oprávnení požadovať úroky z omeškania
vo výške 2 % dané sadzbou Rakúskej národnej banky.

13. Výhrada vlastníctva

13.1 Dodaný tovar zostáva v našom vlastníctve až do splnenia všetkých súčasných a budúcich nárokov z
obchodných stykov s objednávateľom (tovar s výhradou vlastn

13.2 Objednávateľ má povinnosť oddeleného uskladnenia a označenia tovaru s výhradou vlastníctva.

13.3 Spracovanie alebo úpravy tovaru s výhradou vlastníctva realizuje objednávateľ pre nás, bez toho, aby
nám z toho vznikali povinnosti. Pokiaľ objednávateľ náš tovar spojí, zmieša alebo spracuje s iným tovarom,
prislúcha nám pomerné spoluvlastníctvo tovaru z toho vzniknutého. Hodnota nášho spoluvlastníctva
sa riadi pomerom fakturovanej hodnoty nášho tovaru s výhradou vlastníctva k predajnej hodnote tovaru
vzniknutého zo spojenia, zmiešania alebo spracovania, ktoré sa považuje za tovar s výhradou vlastníctva
v zmysle týchto podmienok.

13.4 Predaj tovaru s výhradou vlastníctva je v riadnom obchodnom styku prípustný, pokiaľ objednávateľ zaistí
predĺženie našej výhrady vlastníctva (postúpenie pohľadávky podľa bodu13.5). Iné dispozície, predovšetkým
zastavenie a prevod vlastníckeho práva k tovaru s výhradou vlastníctva, nie sú povolené.

13.5 Všetky pohľadávky, ktoré objednávateľovi prislúchajúcich vo veci tovaru s výhradou vlastníctva a z jeho
ďalšieho predaja alebo z ostatných právnych dôvodov, nám týmto vopred a v plnej výške postupuje. V
prípade spoluvlastníctva zahŕňa postúpenie len časť pohľadávky zodpovedajúcej nášmu spoluvlastníctvu
podľa bodu 13.3. Pokiaľ objednávateľ vyššie uvedené pohľadávky učiní súčasťou kontokorentného
vzťahu, postupuje nám týmto kontokorentná pohľadávka v plnej výške. Po zaplatení nastupuje na ich
miesto príslušné saldo, ktoré sa považuje za postúpené až do výšky čiastky, ktorú predstavovali pôvodné
kontokorentné pohľadávky; pri ukončení kontokorentného vzťahu platí toto ustanovenie zodpovedajúcim
spôsobom pre záverečné saldo.

13.6 Objednávateľ je k vymáhaniu postúpených pohľadávok oprávnený len v riadnom obchodnom styku a len
tak, aby bylo odvolateľné. Postúpenie musí na naše vyžiadanie oznámiť dlžníkovi; právo na oznámenie
rovnako kedykoľvek prislúcha nám.

13.7 Oprávnenie objednávateľa k disponovaniu s tovarom s výhradou vlastníctva, ako i k jeho spracovaniu,
spojeniu, zmiešaniu alebo spracovaniu, k vymáhaniu postúpených pohľadávok zaniká pri nedodržaní
platobných podmienok, neoprávnenej dispozícii, pri podstatnom zhoršení majetkovej situácii objednávateľa,
pri protestoch proti zmenkám a šekom a v prípade, že bude podaný návrh na konkurz objednávateľa.
V takýchto prípadoch sme oprávnení tovar s výhradou vlastníctva bez stanovenia dodatočnej
lehoty alebo prehlásenia o odstúpení prevziať, za týmto účelom vstúpiť do prevádzky objednávateľa,
požadovať účelné informácie a potrebné nahliadnutie do jeho kníh.

13.8 Pokiaľ hodnota nám poskytnutých istôt prekročí naše pohľadávky o viac než 20 %, sme na vyžiadanie
objednávateľa povinní nadmerné istoty podľa našej voľby uvoľniť.

13.9 Chystané alebo uskutočnené zásahy tretích osôb do tovaru s výhradou vlastníctva alebo do postúpených
pohľadávok nám musí objednávateľ neodkladne oznámiť.

13.10 Pokiaľ je registrácia a/alebo splnenie iných požiadaviek predpokladom pre účinnosť výhrady vlastníctva,
je objednávateľ povinný neodkladne na vlastné náklady vykonať všetky úkony, ktoré sú k tomu nutné, a
vykonať všetky potrebné oznámenia. Pokiaľ rozhodný právny poriadok nepripúšťa dohodnutie výhrady
vlastníctva, poskytne nám objednávateľ pri čerpaní dodávateľského úveru iné primerané istoty.

14. Všeobecné obmedzenia ručenia

Pokiaľ nebudú nároky zdôvodnené úmyselným alebo hrubo nedbalým chovaním, sú všetky nároky na
náhradu akéhokoľvek druhu nad rámec nárokov upravených v týchto podmienkach – vrátane nárokov
z nepovoleného konania, zo zavinenia pri uzavretí zmluvy a porušení záväzkov zo zmluvy – voči
nám a našim pracovníkom, predovšetkým tiež za škody, ktoré nevznikli na predmete dodávky samom,
vylúčené.

15. Porušenie práv tretích osôb

Pokiaľ sa dodávky realizujú podľa výkresov alebo iných údajov objednávateľa, a pokiaľ tým budú porušené
práva tretích osôb, predovšetkým ochranné práva, oslobodí nás objednávateľ po prvom vyžiadaní
všetkých nárokov z toho vzniknutých.

16. Modely, náradia, iné formovacie zariadenia

16.1 Náradie, kokily, formy, raznice apod. zostávajú našim výhradným vlastníctvom, i keď objednávateľ za
ich používanie hradí podiel na nákladoch.

16.2 Pokiaľ nám objednávateľ poskytne náradie, kokily, formy, raznice apod., musí nám ich zaslať zadarmo.
Ručenie za ich zánik alebo zhoršenie, ako i za škody z toho vzniknuté preberáme len do tej miery, do
akej máme k dispozícii poistnú ochranu, alebo v prípade hrubej nedbalosti alebo úmyselného konania.

17. Miesto plnenia, sídlo súdu, aplikovatelné právo

17.1 Miestom plnenia platobných záväzkov objednávateľa je Herzogenburg, pre naše záväzky miestom sídla
firmy.

17.2 Sídlom súdu je súd príslušný pre mesto Herzogenburg, a to tiež pre žaloby týkajúce sa zmeniek a šekov.
Rovnako sme oprávnení objednávateľa žalovať v jeho všeobecnom sídle súdu.

17.3 Pre právne vzťahy medzi objednávateľom a nami platí výhradne rakúské právo s výhradou jednotných
zákonov o uzavieraní medzinárodných kúpnych zmlúv a medzinárodnom nákupe hnuteľných vecí. Pre
výklad dodacích klauzulí platí INCOTERMS v príslušnom platnom znení.

18. Čiastková neúčinnosť

Právna neúčinnosť jednotlivých ustanovení týchto podmienok sa nedotkne účinnosti zostávajúcich ustanovení.

19. Ukladanie dát

Dáta ukladáme podľa zákona o ochrane dát.

Stav: apríl 2012

RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565