Bezpečnostné prvky

Predpisy pre montáž

Pri téme „zabezpečenie proti pádu“ treba mať na zreteli množstvo predpisov a zákonov: povinnosťou každého projektanta, investora, majiteľa atď. je zaistiť bezpečnosť chodcov a cestnej premávky, keď sa na streche pohybujú osoby. 

Norma STN 4426 (Bezpečnostno-technické požiadavky na pracoviská a cestné komunikácie) platí ako uznávaná technická smernica a konkretizuje požiadavky z predpisov profesijných združení.

Ďalšie smerodajné ustanovenia sú Nariadenie o pracoviskách, Smernice pre pracoviská, Stavebné poriadky krajín a  Predpisy profesijných združení na ochranu zdravia. Pripevňovacie zariadenia musia zodpovedať norme STN 795, bezpečnostné strešné háky norme STN 517. Konkrétna realizácia je závislá podľa normy STN 4426 od sklonu strechy. 

Odporúčame oboznámiť sa s aktuálnymi nariadeniami, resp. poradiť sa s výrobcom bezpečnostného zariadenia alebo s profesijným združením.

Bezpečnostné strešné háky

Bezpečnostné strešné háky musia byť pripevnené na nosnej podkladovej konštrukcii a musia odolať vysokým nárazovým zaťaženiam. Z toho dôvodu sú nevyhnutné prieniky strešnej krytiny RHEINZINK. 

Osvedčili sa systémy bezpečnostných strešných hákov pozostávajúcich z dvoch pevne spojených dosiek (napr. z hliníku odliate dosky), ktoré sú upevnené skrutkami z ušľachtilej ocele a pripevnia sa priamo na drevené debnenie. V strešnej krytine sa vytvorí výrez, zodpovedajúci ploche dosiek, čím sa zaistia dĺžkové zmeny.

RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565