Stavebná fyzika

Ochrana pred teplom

Tepelná ochrana šetrí vlastné finančné prostriedky a zároveň vlastník získava vyšší komfort života v dome. Zvyšuje hodnotu domu, je ekologický, pretože sa zníži spotreba vykurovacej energie a menšie množstvo tepla sa stráca únikom stavebnou konštrukciou smerom von. Najpodstatnejšia je pritom izolácia strechy. Platí to pre novostavby i pre modernizáciu starých budov. Izolácia slúži ako ochrana pred stratami vykurovacieho tepla v zime a tepelným žiarením v lete a má účinnosť zvonka i zvnútra.

Tepelná ochrana v zime
Zimná tepelná ochrana redukuje tepelné straty budovy, poskytuje obyvateľom hygienicky bezchybný životný priestor a dlhodobo chráni stavebnú konštrukciu pred klimaticky podmienenými vlhkostnými vplyvmi. Predpokladom je, že priestory sa primerane k ich využívaniu dostatočne vykurujú a vetrajú. Minimálna stavebná tepelná ochrana je daná normou STN 73 0540 1 až 4:2002- Teplo-technické vlastnosti stavebných konštrukcíí budov. Treba dodržiavať smernice Nariadenia o úspore energie v aktualizovanom znení. Izoláciu budovy treba realizovať takým spôsobom, aby bola smerom k vnútornému priestoru vzduchetesne uzavretá a smerom k vonkajšiemu vetrotesne. Takýmto spôsobom možno zabrániť škodlivým účinkom  prirodzeného vlhnutia /navĺhania stavebných konštrukcií a vzniku plesne v strešnom priestore.
Treba sa vyhýbať  tepelným mostom alebo aspoň minimalizovať ich účinok na priľahlé časti.

Tepelná ochrana v lete
Tepelná ochrana v lete bráni neželanému prehrievaniu vnútra budovy vplyvom priameho i nepriameho slečného žiarenia. Upravuje ju norma DIN 4108-2 a tiež EnEV.
V lete sú denné výkyvy teploty vonkajšieho vzduchu spravidla väčšie ako v zime a tak isto je veľmi vysoký rozdiel teploty na povrchu stavebných materiálov vplyvom slnečného žiarenia. Tu sa osvedčila o.i. optimálna skladba strešnej konštrukcie s vonkajšími izolačnými vrstavmi a vnútornou hmotou, pohlcujúcou teplo. Strešné okná je nutné aplikovať s čo najnižším koeficientom prestupu tepla. K zlepšeniu vnútornej klímy prispieva tiež vetranie len počas noci a zároveň je nutné mať okná a dvere počas dňa zatvorené.

hore

Protipožiarna ochrana

Strešné krytiny RHEINZINK - odolné voči prelietavému ohňu a žiarivému teplu

Požiarna ochrana je jednou z ústredných tém stavebnoprávneho poriadku. Projektant musí uviesť, v akých prípadoch sa vyžaduje tvrdá strešná krytina. Pri reakciách na požiar sa v zásade rozlišuje medzi materiálom a konštrukciou. 

Materiál RHEINZINK sa podľa normy STN 13501-1 (DIN 4 102-1) klasifikuje do kategórie A1. Je to najvyššia klasifikácia týkajúca sa požiarno-technických vlastností a potvrdzuje, že materiál RHEINZINK nie je horľavý, nespôsobuje tvorenie dymu a nedochádza k odtekaniu horľavého materiálu.

Skladba strešných konštrukcií RHEINZINK v súlade s normou DIN 4102-4/A1 spĺňa bez skúšok  požiadavky na tvrdé zastrešenie: drevené debnenie a drevené materiály s deliacou vrstvou z bitúmenového pásu s rohožou zo sklených vlákien alebo s vložkou zo sklenenej tkaniny + štrukturovaná deliaca vrstva hrúbky 8 mm alebo tepelná izolácia z penového skla - trieda stavebného materiálu A, PUR- alebo PIR- tvrdá pena so štrukturovanou deliacou vrstvou.

Všetky ostané individuálne strešné krytiny musia byť testované certifikovanými skúšobnými ústavmi. Na základe týchto skúšok udelený certifikát je štátny doklad o použiteľnosti tejto strešnej krytiny ako tvrdej strešnej krytiny. Tento doklad musí predložiť zhotoviteľ strechy, vo väčšine prípadov príslušný remeselník.

RHEINZINK vám ponúka na požiadanie o.i. skúšobné protokoly na priamu pokládku rôznych strešných systémov, ako napr. RHEINZINK systém stojatej drážky, RHEINZINK-Klick lištový systém a RHEINZINK systém šablón na plné drevené debnenie pri rôznych hrúbkach plechu a všetkých sklonoch striech, rovnako ako na pokládku uvedených strešných systémov na štruktúrovanej deliacej vrstve RHEINZINK pri rôznych hrúbkach plechu a sklone strechy < 20°.

hore

Ochrana pred hlukom

Často sa vyskytuje otázka, či nemajú plechové strechy pri daždi sklon k tzv."bubnovaniu".Toto skutočne nastáva pri visutých plechových strechách, voľne uložených vonkajších okenných parapetoch alebo pri oplechovaniach atík uložených na nerovnom podklade apod. 

Inak reagujú celoplošne podopreté plechové strešné konštrukcie, ku ktorým patria tiež strešné krytiny RHEINZINK – technikou na drážku. Celoplošné podopretie kovovej strechy a dnes už obvyklé zhotovovanie strešnej konštrukcie s prihliadnutím na energetické opatrenia, (izolácia na celú výšku krokvy, atď.) ak sa realizujú strešné systémy RHEINZINK podľa našich konštrukčných príkladov a vykazujú preto veľmi dobré zvukoizolačné hodnoty.

hore

Ochrana pred bleskom

Ak je potrebná ochrana pred bleskom alebo ak ju vyžadujú príslušné nariadenia, možno použiť špeciálne zhotovené strešné krytiny RHEINZINK- technika na drážku, ktorých prirodzenou súčasťou je protibleskový ochranný systém. Platia ustanovenia normy STN 62305-3 / dodatok 4:

  • Podkladová konštrukcia podľa triedy stavebného materiálu B2 (DIN 4102)
  • Montážne smernice od výrobcu alebo príslušného združenia
  • Montáž realizuje výlučne školený personál
  • Všetky strešné prvky musia byť navzájom vodivo spojené a uzemnené (hrebeň, lemovanie štítu, vikiere....).
  • Protibleskový ochranný systém treba protokolárne odovzdať zhotoviteľovi 
  • Spoločné prevzatie a opakovaná skúška

 

Pri tomto systéme nie je potrebná sieť záchytného vedenia a hromozvodov, takže neutrpí architektonické stvárnenie strechy.Týmto spôsobom možno dosiahnuť nižšiu impedanciu ako pri tradičnej protibleskovej ochrane záchytnými vedeniami. Podľa intenzity blesku môže z vysokých teplôt, kroré vznikajú vo fáze takzvaného dlhotrvajúceho prúdu dôjsť na mieste úderu k roztaveniu. Spravidla to však nemá vplyv na dažďutesnosť strechy, pretože tieto miesta sa väčšinou nachádzajú mimo plôch odvádzajúcich vodu. Roztavené miesta sa dajú remeselnícky nenáročne odstrániť spájkovaním. Účinnu ochranu pred vznikom roztavenín možno dosiahnuť namontovaním ca. 15 cm vysokého bleskozvodu z vhodného a schváleného materiálu na najvyššom mieste strechy pripojenom so strechou RHEINZINK.

Pri montáži strešnej krytiny podľa pokynov pre pokládku RHEINZINK sa energia blesku odvádza strešnou krytinou smerom k žľabu. Na okraji strechy je nutné uzemnenie.

Vhodné svorky protibleskovej ochrany treba namontovať voľne, aby nebránili tepelne podmieneným dĺžkovým zmenám strešnej krytiny. Ďalšie pokyny obsahuje norma STN 62305.

Naše odporúčanie: po priamom zásahu bleskom plechové strechy skontrolovať, aj keď je nainštalované schválené protibleskové zariadenie.
Prehlásenie výrobcu vonkajšieho protibleskového ochranného systému: podľa normy STN 62305-3 / dodatok 4 musí realizačná firma vystaviť prehlásenie o správnom zhotovení kovovej strechy, ak sa bude používať ako vonkajšia ochrana pred bleskom a tým bude slúžiť ako zachytávacie zariadenie.

V časti: Na stiahnutie - Prehlásenie výrobcu protibleskového ochranného zariadenia

hore


RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565