Medzistrešné odvodnenie striech

Systémová technika

Popis systému

 • systém odvodnenia striech podľa normy STN 612
 • skladá sa z odkvapového žľabu, príslušenstva, pripojeného dažďového zvodu 
 • zo žľabu s vonkajšou návalkou na zjednodušenú montáž

Systém odvodnenia striech sa podľa normy STN 612 skladá z odkvapového žľabu, príslušenstva, pripojeného dažďového zvodu a zo žľabu s vonkajšou návalkou na zjednodušenú montáž.

RHEINZINK ponúka rozličné tvary strešných žľabov, dažďových zvodov a príslušenstva. Všetky produkty systému odvodnenia striech sú vyrobené a testované podľa noriem STN 988, STN 612 a podľa katalógu kvalitatívnych kritérií QUALITY ZINC (TÜV Rheinland). Dodávajú sa podľa menovitej veľkosti v kvalite RHEINZINK- prePATINA walzblank, RHEINZINK- prePATINA blaugrau, RHEINZINK- prePATINA schiefergrau.

Rozmery/ hrúbky plechu

 • štandardné veľkosti strešných žľabov  200 / 250 / 333 /400 /500
 • hrúbka materiálu 0,65 mm / 0,7 mm / 0,8 mm v závislosti od menovitej veľkosti
 • štandardná dĺžka 3,0 m (iné dĺžky podľa objednávky)
 • štandardné menovité veľkosti dažďových zvodov (hranaté)  60 /  80  100 / 120/ 150
 • hrúbka materiálu 0,65 mm / 0,7 mm v závislosti od menovitej veľkosti
 • štandardné dĺžky   2,0 m / 3,0 m v závislosti od menovitej veľkosti (iné dĺžky na objednávku)

Menovitá veľkosť žľabu udáva rozvinutá šírka materiálu, rozmery žľabov sú uvedené v produktovom liste v časti Na stiahnutie.
Údaj o menovitej veľkosti zvodov označuje bočnú dĺžku kvadratického priečneho rezu.

Podľa normy STN 612 sú strešné žľaby zatriedené podľa priemeru návalku alebo podľa príslušneho odporového momentu do tried X a Y . Dažďové zvody sa zatrieďujú do týchto tried podľa stupňa prekrytia spojov. Žľaby a zvody RHEINZINK zodpovedajú triede X, a tým spĺňajú aj požiadavky triedy Y.

Upevnenie

 • upevnenie žľabu špeciálne zhotoveným žľabovým držiakom 
 • alternatíva: RHEINZINK-systém otočných hákov
 • jednotlivé dĺžky strešných žľabov sa spájkujú namäkko
 • upevnenie dažďových zvodov objímkami
 • alternatíva: RHEINZINK – univerzálny držiak dažďového zvodu pre všetky menovité veľkosti a tvary

Upevnenie strešných odkvapových  žľabov sa vykonáva žľabovými hákmi zhotovenými špeciálne na tento účel (podľa normy STN 1462). Háky sú na jednej strane upevnené buď na odkvapovú fošňu, na debnenie, na krokvy (príp. aj zboku) alebo na stenu. Žľabové háky musia byť dostatočne dimenzované, aby boli kompatibilné s miestnymi  požiadavkami.

Dažďové zvody sa upevňujú spravidla pomocou bežných objímok na nosnú konštrukciu. Vzdialenosť objímok pri zvodoch s menovitou veľkosťou 100 mm je max. 2,0 m, pri menovitej veľkosti  ? 100 mm je odstup max. 3,0 m. Minimálny odstup zvodového potrubia od stavebného objektu je 20 mm. 

Ďalšie informácie o upevňovaní, usporiadaní a priereze žľabových hákov a o usporiadaní dilatácie žľabov nájdete v brožúre Technika drážkovania – plánovanie a použitie v časti Na stiahnutie.

Dimenzovanie závesných odvodňovacích systémov

Platné normy STN a pravidlá:

 

* norma STN 12 056-3 – gravitačné odvodňovacie zariadenia vo vnútri budovy, časť 3 - odvodňovací systém, projektovanie a meranie

* DIN 1986-100 – odvodňovacie zariadenia pre budovy a pozemky, časť 100 – dodatočné špecifikácie k norme STN 752 a STN 12 056

* odborné informácie ZVSHK „Dimenzovania zavesených a vnútorných žľabov"

* smernice ZVDH; Smernice Pokyny na dimenzovanie a odvodnenie;

* KOSTRA-DWD 2000 - koordinované regionálne vyhodnotenia silných zrážok pre dimenzovanie vodohospodárskych zariadení

 

Zavesené systémy odvodnenia striech sú z ekonomických dôvodov a na zaistenie samočistiacej schopnosti dimenzované pre priemerné zrážky.

Podľa STN 1986-100 sa toto vzťahuje na miestne päťminútové množstvo zrážok r (5/5), ktoré treba očakávať raz za päť rokov. Podľa DIN 1986.100 treba použiť výpočet množstva zrážok hodnoty podľa KOSTRA-DWD 2000. Do hydraulického výpočtu patrí ďalej projektovaná plocha zrážok a koeficient odtoku strešných plôch, ktorý zohľadňuje časové oneskorenie medzi modulom odtoku dažďovej vody a skutočným odtokom (DIN 1986-100). Vplyvové faktory, ako sú dĺžka žľabu, uhol žľabu, záchytný kôš na lístie a tvar zvodu, ktoré môžu viesť k zníženej schopnosti odtoku, sa tiež uvádzajú v normách a predpisoch a treba ich zohľadňovať pri dimenzovaní. Pozn.: v konkrétnych krajinách platia príslušné ustanovenia štátnych noriem a hydrometerologického ústavu.

Na dimenzovanie zavesených odvodňovacích zariadení ponúka RHEINZINK online dimenzačný program, ktorý bol vyvinutý špeciálne pre produkty RHEINZINK. Vychádza z nariadení noriem DIN EN. Vami vytvorené kusovníky sa môžu použiť priamo na objednávku produktov RHEINZINK.

Dimenzovanie žľabov

Označiť na stiahnutie. Predtým pozrieť? Kliknite na titul dokumentu. dodatočne vyžiadať poštou Veľkosť Typ Jazyk Zmena
Select all Select all
  
ODVODŇOVACÍ SYSTÉM (4 pages)
627 KB PDF Slovenčina 14.04.14


RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565