Medzistrešné odvodnenie striech

Medzistrešný žľab

Popis systému/ Rozmery/ hrúbka plechov

 • zhotovenie ako u hranatých profilov, spravidla hranatý tvar
 • hrúbka materiálu 0,7 mm /0,8 mm /1,0 mm v závislosti od prírezu
 • prírez maximálne do 1000 mm
 • štandardná dĺžka 3,0 m ( iné dĺžky na objednávku)
 • zvodové rúry a doplnky podľa dodacieho programu

Medzistrešné žľaby sú z hľadiska projektovania a dimenzovania veľmi špecifickou záležitosťou. Zohľadnite prosím nasledujúce pokyny na dimenzovanie a konštrukciu. 

Dimenzovanie medzistrešného odvodňovacieho systému

Platné normy STN a pravidlá:

 • norma STN 12 056-3 – gravitačné odvodňovacie zariadenia vo vnútri budovy, časť 3 - odvodňovací systém, projektovanie a meranie 
 • DIN 1986-100 – odvodňovacie zariadenia pre budovy a pozemky, časť 100 – dodatočné špecifikácie k norme STN 752 a STN 12 056 
 • odborné informácie ZVSHK „Dimenzovania zavesených a vnútorných žľabov" 
 • smernice ZVDH; Smernice Pokyny na dimenzovanie a odvodnenie; 
 • KOSTRA-DWD 2000 - koordinované regionálne vyhodnotenia silných zrážok pre dimenzovanie vodohospodárskych zariadení 


Strešný žľab a k nemu príslušné zvodové a zberné rúry sú z ekonomických dôvodov a na zaistenie samočistiacej schopnosti dimenzované pre priemerné zrážky. Výpočet množstva zrážok je v normálnom prípade regionálna 5-minútová výdatnosť dažďa r(5/5), ktorú treba očakávať raz za päť rokov.

Výsledky dažďov je možné očakávať podľa plánu tohto výpočtu. Aby sa zabránilo preťaženiu odvodňovacieho systému a škodám spôsobených zatopením na streche, je nutné podľa normy DIN 1986-100 predchádzať núdzovému prietoku. Pritom je potrebné dbať nato, aby sa predchádzalo núdzovému odvodneniu s voľným odtokom na nepoškodené plochy pozemku. 

Odvodňovací systém a núdzový systém chrániaci pre zaplavením, musia spoločne v mieste budovy odvodniť minimálne 5 minútové očakávané storočné výsledky r(5/100).

Podľa DIN 1986.100 treba použiť výpočet množstva zrážok hodnoty podľa KOSTRA-DWD 2000. 

Ďalšie vplyvy sú zaznamenané a zohľadnené v platných DIN normách. 

Dôležité upozornenie:
Dimenzovanie medzistrešného odvodnenia je potrebné pre komplexnosť výpočtu, potrebného priestoru pre žľaby a požadovaného núdzového odvodnenia včasne zohľadniť v projektovaní. Odporúčame preto konzultáciu s odbornou projektovou kanceláriou. Taktiež ponúkame software pre dimenzovanie závesných a medzistrešných žľabov.

Konštrukčný príklad: medzistrešný žľab s poistným žľabom

 • dimenzovanie žľabov musí byť účelné a remeselne zhotoviteľné
 • určiť veľký spád  (≥ 5 mm/m)
 • projektovať núdzové odvodnenie
 • projektovať poistný žľab
 • rozstup medzi žľabom a poistným žľabom ≥ 20 mm
 • dodržiavať rozostupy dilatácií
 • projektovať termostatom regulovateľné vykurovanie žľabov a snehové zábrany
 • uzatvorenie servisných zmlúv

Vnútorné odvodnenie striech odporúčame vybaviť poistným žľabom. Poistné žľaby môžu byť lepené alebo vyrobené z plechu. Lepený poistný žľab môže už od začiatku klampiarskych prác odvádzať dažďovú vodu a poskytuje tak ochranu pred vzdutou spätnou vodou. Rozstup medzi strešným žľabom a poistným žľabom má byť minimálne 20 mm. Každý poistný žľab je vybavený vlastnými odvodmi na odvedenie  prípadne prenikajúcej vody. Montáž na strešnú konštrukciu treba vykonať odborne, aby ani pri spätnej vzdutej vode nedošlo k prieniku vlhkosti do strešnej konštrukcie.

RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565